Audio: “Hi” to Someone You Know

(on the street)

A: 去哪儿呀?

Qù nǎr ya?

Where are you going?


B: 去超市。

Qù chāoshì.

To the grocery store.

(in the hallway)

A: 李老师。

Lǐ lǎoshī.

Hello, Miss Li.


B: 欸。

Èi.

Hi.

(waiting for the elevator)

A: 早,王经理。

Zǎo, Wáng jīnglǐ.

Morning, Manager Wang.


B: 早。

Zǎo.

Morning.

(in the community)

A: 阿姨。

Āyí.

Hello, auntie.


B: 去上班啊?

Qù shàng bān a?

Going to work?


A: 嗯。

Ǹg.

Yes.

(speaking to a friend)

A: 最近咋样?

Zuìjìn zǎ yàng?

How are you?


B: 忙死了。

Máng sǐ le.

Really busy.

(on the phone)

A: 忙啥呢?

Máng shá ne?

What's up?


B: 没忙啥。

Méi máng shá.

Nothing much.

A: 最近怎么样?

Zuìjìn zěnmeyàng?

How's it going?


B: 有点儿累。

Yǒu diǎnr lèi.

A bit tired.


你最近咋样?

Nǐ zuìjìn zǎyàng?

How about you?


A: 还行。

Hái xíng.

Not bad.

Complete and Continue  
Discussion

1 comments