Audio: Say “你好” to a Stranger

A: 你好!

Nǐ hǎo!

Hello!


B: 你好!

Nǐ hǎo!

Hello!

A: 您好!

Nín hǎo!

Hello!


B: 您好!

Nín hǎo!

Hello!

A: 你好,请问洗手间在哪儿?

Nǐ hǎo, qǐngwèn xǐshǒujiān zài nǎr?

Excuse me, where is the bathroom?


B: 在那边。

Zài nà biān.

It's over there.

A: 喂?

Wèi?

Hello?


B: 你好,请问张先生在吗?

Nǐ hǎo, qǐngwèn Zhāng xiānsheng zài ma?

Hello, may I speak to Mr. Zhang?


A: 请等一下。

Qǐng děng yíxià.

Hold on, please.

Complete and Continue  
Discussion

3 comments